BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

www.brocernyw.cymru

Croeso i wefan Bro Cernyw

Gwefan Cyngor Cymuned Bro Cernyw ar gyfer ardal pentrefi Llangernyw, Pandy Tudur a Gwytherin.

 

Cynhelir

Chwist Nadolig Blynyddol

Canolfan Bro Cernyw

Nos Fercher Rhagfyr 20fed am 7.30.

Gwobrau ardderchog, croeso i bawb.

 

Cinio Nadolig

yn rhad ac am ddim

i rhywun o Fro Cernyw dros 60 oed.

12:00 ar y 2ail Rhagfyr

yn Nghalolfan Bro Cernyw

enwau i Eirian Morris (07780 786787)

cyn y 24ain Tachwedd os gwelwch yn dda.

 

Mae Cronfa Bro Cernyw 2023-2024 ar agor am geisiadau. Cliciwch yma am fwy o fanylion.

 

10fed Rownd Cronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd   AR AGOR

http://cadwynclwyd.co.uk/fferm-wynt-brenig/?lang=cy

 

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU YW 17eg o RHAGFYR 2023

Dylid anfon ceisiadau i: brenig@cadwynclwyd.co.uk

 

Sesiynau galw heibio

Mae Cadwyn Clwyd wedi trefnu sesiwn galw heibio i chi ddod draw i gwrdd â’r tîm i drafod eich syniadau:

 

Dydd Mercher, 8fed o Tachwedd 2023 – Swyddfa Cadwyn Clwyd (Yr hen fanc HSBC), Stryd y Bont, Corwen, LL21 0AH – 3.00yp – 6.00yh

 

Cysylltwch 01490 340500 neu brenig@cadwynclwyd.co.uk i archebu eich lle.

 

UKSPF Conwy - Cronfa Allweddol Adfywio Cymunedol- Ar Agor.

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Cronfa Allweddol Adfywio Cymunedol Conwy UKSPF yn agored i ceisiadau. Mae hyn yn gyfle cyffrous i chi gyflwyno prosiectau yn eich cymunedau a fydd yn mynd i’r afael ag anghenion lleol ac yn cyfrannu at adeiladu ‘Balchder Bro’ a ‘gwneud gwahaniaeth gweladwy’ drwy Flaenoriaeth Buddsoddi Cymunedau a Lle Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Bydd y gronfa’n ystyried ceisiadau prosiect ar gyfer yr holl ymyriadau o dan faes Blaenoriaeth Buddsoddi Cymuned a Lle.

Gellir gwneud ceisiadau am hyd at £10,000 ar gyfer prosiectau bach a fydd yn gwneud gwahaniaeth gweladwy yn yr ardal lleol. Bydd yr elfen hon o’r gronfa ar gael tan fis Rhagfyr 2023.

Gallwch hefyd wneud cais i’r pot grant cystadleuol ar gyfer prosiectau rhwng £10,000 a £249,999. Mae’r rownd hon ar agor i geisiadau tan 5.00yh ar 22 Medi 2023.

Rhaid cwblhau prosiectau erbyn yr hydref 2024.

Mae canllawaiau llawn a manylion ar sut i wneud cais ar gael ar ein tudalen we: Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU Conwy – Cronfeydd Allweddol - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cliciwch ar y posteri am fwy o wybodaeth.

 

 

Banc Bwyd

Os wyddoch chi am unrhyw un a fyddai’n elwa o gymorth banc bwyd yna os gwelwch yn dda e-bostiwch ein Cynghorydd Sir, Austin Roberts, ac fe all drefnu hyn.

Gwelwch y postar.

 

 

Canolfan Gynnes

Pob dydd Mawrth o 10:00 - 12:00

yn Eglwys St. Digain, Llangernyw

Dewch am baned a sgwrs - croeso i bawb

 

Bore dydd Mawrth, Mawrth 21 ain daeth 10 ynghyd i’r Hwb cynnes yn Eglwys St Digain o 10am -12.00pm Rydym yn cyfarfod bob bore Mawrth i gael paned a sgwrs a rhoi y byd yn ei le. Roedd Gwenda Cooper wedi paratoi cawl cennin blasus i ni gyda bara ffres. Diolch i’r Cynghorydd Sir, Mr Austin Roberts am ddod hefyd, mae pawb yn falch o’i weld i drafod materion yn yr ardal ac mae’n braf ei weld wyneb yn wyneb. Diolch i Gwenda am drefnu hyn bob bore

 

Addurno'r Pentrefi

Mae pawb wedi bod yn brysur yn y tri pentref yn plannu blodau’r haf yn nhybiau y Cyngor Cymuned a rhai Conwy. Diolch i chi i gyd am helpu unwaith eto. Mae’n rhoi croeso i’r pentrefi i gyd.

 
 

Menter Bro Cernyw

Mae Menter Bro Cernyw wedi cymeryd drosodd y toiledau gan Gyngor Conwy.

Arwahan i'r holl ymwelwyr sy'n dod i'r pentref i weld y gwahanol atyniadau, mae llawer o grwpiau cerdded yn gwerthfawrogi bod y toiledau ar agor ac yn lan.

Os am gyfranu gwelwch ein tudalen.

Twyll Ffôn

Rhybydd gan Heddlu Dyfed-Powys (cliciwch yma i weld y ddogfen (PDF)):

Lotto Lwcus

Mae Lotto Lwcus wedi ei sefydlu i helpu sefydliadau a chlybiau lleol i godi arian.

Os ydi'ch mudiad chi eisio fanteisio ar y cynllun yma, cliciwch yma i weld fwy o fanylion.

 

Neges pwysig ynglyn â toileau'r pentref ar dudalen Menter Bro Cernyw.

Arbed Ynni

Cysylltwch a NYTH/NEST am grantiau a chyngor ar sut i gynhesu eich tai. www.nestwales.org.uk neu Rick.ward@nest.org.uk  07903 443 655

 

Cynnal y Wefan

Gwefan sydd wedi ei gosod gan Gyngor Cymuned Llangernyw ar gyfer y gymuned i gyd yw hon. Yr ydym yn gobeithio bydd y wefan yn dod yn ganolbwynt gwybodaeth ar gyfer yr ardal o gwmpas Llangernyw, Gwytherin a Phandy Tudur.

Os oes rhywbeth y basech yn hoffi ei weld ar y wefan, neu os oes gennych unrhyw awgrymiad ar sut i wella'r wefan cliciwch yma ar gyfer cysylltu ag Arfon Parry, chynhaliwr y wefan.

I gysylltu â'r cyngor gwelwch manylion y cyngor ar y dudalen hon.

Gwybodaeth Lleol

Ydych chi'n aelod o glwb neu gymdeithas yn ardal Bro Cernyw? Fasech chi'n barod i roi gwybodaeth am eich cymdeithas ar y wefan?

Mae'r cyngor yn cynnig hyfforddiant sut i roi gwybodaeth ar y wefan i rywun sy'n cynrychioli cymdeithasau neu glybiau lleol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Arfon.

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru