BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Ar ran pwyllgor Menter Bro Cernyw carem roi y datganiad yma:

Fel rydych yn gwybod mae holl doiledau cyhoeddus Cyngor Sir Conwy wedi eu cau dros gyfnod y Corvid 9. Pasiwyd gan bwyllgor Menter Bro Cernyw y buasem ninnau yn cau rhai Llangernyw hefyd. Ar Fawrth 23ain clowyd y ddau doiled. Mae'r holl wirfoddolwyr wedi bod yn hunan ynysu ac heb fod yn agos i'r toiledau ers hynny. Yn anffodus ddydd Iau Ebrill 23ain cafwyd ar wybod fod drws toiled y dynion ar agor. Aeth un o'r gwirfoddolwyr i'w gau am 1.30pm. Yna am 4.00pm roedd ar agor eto. Nid ydym yn gwybod pwy sydd yn gyfrifol am hyn na sut mae wedi cael ei agor. Roedd y toiled yn afiach. Mae'r heddlu wedi cael gwybod am y digwyddiad ac maent yn edrych i mewn i'r sefyllfa.

 

Fe wnaeth plant Cyngor Eco Ysgol Bro Cernyw a Miss Emma blannu bwlbiau Cennin Pedr a blodau pansy a viloas yn y border ger y Toiledau Cyhoeddus pnawn dydd Mawrth Tach 13eg ynghyd a Mrs Enid Davies a Mrs Ann Vaughan o bwyllgor Menter Bro Cernyw. Diolch yn fawr iawn i'r plant am helpu ac edrychwn ymlaen I'r Gwanwyn I weld ffrwyth eu llafur.

Menter Bro Cernyw

Ymsefydlwyd Menter Bro Cernyw Cyf ar gyfer rhedeg y toiledau cyhoeddus yn Llangernyw ar gyfer y gymuned.

Os hoffwch chi gyfranu, anfonwch ebost i ni am fwy o fanylion.

Y Toiledau

Menter Bro Cernyw Cyf wedi cymeryd drosodd y toiledau gan Gyngor Conwy. Mae yna 14 o wirfoddolwyr yn llnau'r toiledau erbyn hyn a rhaid diolch iddynt. Rydym yn derbyn rhoddion arianol tuag at redeg a chostau cadw'r toiledau ar agor ac mae llawer o grwpiau cerdded yn gwerthfawrogi eu bod ar agor ac yn lan arwahan i'r holl ymwelwyr sy'n dod i'r pentref I weld y gwahanol atyniadau.

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru